Deklaracje na podatek od środków transportowych

Deklaracje podatkowe DT-1 na podatek od środków transportowych mają obowiązek składać właściciele takich środków transportowych, których masa przekracza 3,5 tony oraz podmioty będące współwłaścicielami pojazdów na podstawie umów przewłaszczenia zawieranych przez instytucje finansowe na zabezpieczenie pożyczek lub umów kredytowych.

W celu prawidłowego przygotowania deklaracji koniecznie jest zebranie szczegółowych informacji o danym środku transportowym, które nie zawsze muszą wynikać z dowodu rejestracyjnego pojazdu (czasami trzeba zaznajomić się z kartą pojazdu lub wyciągiem ze świadectwa z homologacji).  Musimy znać rodzaj zawieszenia, certyfikat EURO, roku produkcji, ilość miejsc do siedzenia lub też dopuszczalną masę całkowitą pojazdu (lub zespołu pojazdów), ponieważ dane te mogą wpływać na wysokość podatku do zadeklarowania.

Co do zasady deklaracje DT-1 składa się do urzędów gmin lub miast, których organem podatkowym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Przy wypełnianiu deklaracji trzeba jednak pamiętać, aby właściwie określić organ podatkowy, który wyznacza się według miejsca zamieszkania (lub siedziby) podmiotu wpisanego w dowodzie rejestracyjnym jako pierwszy. Jeśli mamy do czynienia z instytucją finansową wpisaną na miejscu drugim lub kolejnym w rejestracji pojazdu to deklarację trzeba sporządzić i wysłać do różnych urzędów na terenie kraju.  Deklaracje roczne powinny być składane w terminie do 15 lutego.

Co istotne wpłaty kwoty podatku od środków transportowych obliczoną i zadeklarowaną w DT-1 należy dokonać bez wezwania na rachunek budżetu gminy lub miasta w szczegółowo określonych przez ustawę terminach płatności w zależności od miesiąca powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek składania deklaracji DT-1 może powstać także w trakcie roku kalendarzowego w przypadku wygaśnięcia lub powstania obowiązku podatkowego w trakcie roku. Natomiast jeśli zachodzi potrzeba korekty lub aktualizacji danych DT-1w trakcie roku kalendarzowego (dotyczących miejsca zamieszkania lub siedziby) korygująca deklaracja powinna być złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.

W praktyce, przygotowanie deklaracji  na formularzu DT-1 wraz z załącznikiem, wiąże się z licznymi czasochłonnymi czynnościami administracyjnymi, dlatego najlepiej wybrać biuro rachunkowe Katowice, które proponuje kompleksową usługę sporządzania i zarządzania deklaracjami w imieniu klientów, a także oferuje profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych, outsourcing kadr i płac i wiele innych usług.

Dodaj komentarz