Proces karny i jego etapy

By został rozpoczęty proces karny, w instytucji, w której zachodzi podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, musi zostać podjęta taka decyzja. Podejrzenie to nie musi być do końca pewne, ale mocno prawdopodobne.

Cele postępowania karnego

Proces karny jest określonym zachowaniem organów procesowych, którego głównym celem jest  wykrycie i ustalenie czynu przestępczego oraz jego sprawcy, a w konsekwencji w przypadku potwierdzenia się zarzutów wymierzenie mu odpowiedniej kary. Ujmując najprościej ma on na celu osiągnięcie stanu sprawiedliwości prawnomaterialnej oraz proceduralnej.

Rodzaje procesu karnego

Rodzajów procesu karnego jest kilka i zależą one między innymi od stopnia skomplikowania, np. ilości domniemanych sprawców.

  1. Proces prosty.  W czasie jego trwanie rozpoznaje się tylko jeden czyn jednego oskarżonego.
  2. Proces złożony. Ten rodzaj charakteryzuje się wielopodmiotowością lub wieloprzedmiotowością.
  3. Postępowanie właściwe. Jest to postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej oskarżonego.
  4. Postępowanie pomocnicze. Pełni ono rolę służebną w stosunku do postępowania. Dodatkowo pozwala również na realizacje celu postępowania samoistnego.

Etapy postępowania karnego

Każde postępowanie karne składa się z dwóch etapów:

  1. Etapu przygotowawczego, prowadzonego przez prokuratora lub policję. Zmierza ono do ustalenia, czy czyn zabroniony został popełniony.
  2. Etapu rozprawy głównej. Składa się on z następujących części – wywołania sprawy,  sprawdzenie obecności wszystkich wezwanych, zbadanie czy nie zaistniały żadne przeciwwskazania do rozpoczęcia sprawy oraz wykonanie czynności, które muszą zostać dokonane do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego. Następną część stanowi rozpoczęcia przewodu sądowego, a następnie odczytanie aktu oskarżenia, po czym oskarżony ma szansę na złożenie wyjaśnień. Po tym rozpoczyna się dalsze postępowanie dowodowe i zamknięcie przewodu.

Artykuł powstał we współpracy z: https://www.profinfo.pl/sklep/prawo-karne.html

 

Dodaj komentarz