Czym jest cesja?

Cesja inaczej zwana także przelewem polega na sprzedaży wierzytelności. Jak przebiega i jakie warunki musi spełnić wierzyciel chcący przenieść swoje prawa do żądania spełnienia świadczenia na inną osobę? Jakich formalności należy dokonać względem dłużnika? O to kilka najważniejszych informacji z tego zakresu.

Cesja jest umową cywilno-prawną zawieraną pomiędzy wierzycielem (zbywcą wierzytelności, zwanym również cedentem) oraz osobą trzecią (nabywcą wierzytelności, cesjonariuszem), na podstawie której wierzyciel przenosi swoją wierzytelności wobec dłużnika na osobę trzecią. Warunki przeprowadzania transakcji jaką jest sprzedaż wierzytelności zostały jasno określone w Kodeksie Cywilnym, a dokładniej w art. 509-518.

Art. 509. § 1.Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba, że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
Art. 509. § 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Przeniesienie prawa do roszczenia spłaty długu powinno mieć formę pisemną głównie ze względów dowodowych. Jednak, jeśli sama wierzytelność stwierdzona była pismem, przelew takiej wierzytelności również powinien mieć pisemną formę. Obowiązkiem powiadomienia dłużnika o zaistniałej sytuacji ustawodawca obarcza wierzyciela (cedenta).

Przeprowadzaniem transakcji tego typu zajmuje się między innymi firma windykacyjna Foxberg, która działa na rynku od 2004 roku dając wraz z Państwem możliwość sprzedaży długów na giełdzie wierzytelności. Jest to również jedna z metod egzekwowania długu, dłużnik wraz z wszystkimi danymi osobowymi jest wstawiony na widok publiczny co może być motywacją do uregulowania zaległości.

Dodaj komentarz