Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Pożyczka na otwarcie działalności gospodarczej to obecnie jeden z atrakcyjnych sposobów na sfinansowanie marzeń o prowadzeniu własnej firmy. Dostępnych jest dzisiaj co najmniej kilkadziesiąt kredytów oraz pożyczek, z których można skorzystać, aby zrealizować taki cel. Pożyczki na otwarcie działalności gospodarczej udzielają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jakie warunki należy spełnić?

Kto może otrzymać pożyczkę?

Pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać przede wszystkim osoby bezrobotne,absolwent wyższej uczelni poszukujący pracy, student ostatniego roku studiów czy też osoby poszukujące pracy nie będące zatrudnione lub nie wykonujące innej pracy zarobkowej oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. O pożyczkę mogą również wnioskować osoby, które zamierzają prowadzić wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Jakie podstawowe kryteria musi spełnić osoba, aby mogła otrzymać pożyczkę na podjęcie własnej działalności gospodarczej?

  1. Nie może być karana przez okres dwóch lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z uwagi na przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  2. Nie jest osobą zatrudnioną lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej.
  3. Przez okres roku przed ubieganiem się o udzielenie pożyczki osoba taka nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej.
  4. Przez okres bieżącego roku kalendarzowego oraz wcześniejszych dwóch lat kalendarzowych nie otrzymywała pomocy publicznej przekraczającej 200 tys. euro.
  5. Przez okres bieżącego roku kalendarzowego oraz wcześniejszych dwóch lat kalendarzowych nie otrzymywała pomocy publicznej przekraczającej 100 tys. euro w przypadku prowadzenia działalności w sektorze towarowego transportu drogowego.

Do czego musi zobowiązać się osoba, ubiegająca się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej?

  • Nie może zawiesić działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.
  • Musi wykorzystać otrzymane środki zgodnie z ich przeznaczeniem, a więc na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej.
  • Musi poddawać się kontroli przeprowadzanej przez MPiPS (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), BGK, pośredników finansowych lub inne upoważnione do tego podmioty.
  • Archiwizować wszelkie dokumenty związane z udzieleniem pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 10 lat od daty podpisania umowy o udzielenie dofinansowania.

Dodaj komentarz