Dla kogo są przepisy BHP i czy ludzie je przestrzegają?

Każdy pracodawca zobowiązany jest do wprowadzenia i przestrzegania zasad Bezpieczeństwa i Higieny pracy. Najważniejsze w przepisach BHP jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim pracownikom, których zatrudniamy.

KONSEKWENCJE ŁAMANIA PRZEPISÓW BHP

Każdy pracownik, który został odpowiednio przedszkolny, zobowiązany jest, do przestrzegania zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Przepisy BHP zawarte są również w Kodeksie Pracy i nie powinny być łamane przez żadną ze stron.

Pracodawca za łamanie przepisów BHP może ukarać pracownika na kilka sposobów. Do najpopularniejszych należą: kary, upomnienia, nagany, a w ostateczności zwolnienia. Jeżeli osoba, która odpowiada za firmę, nie zapewni odpowiednich warunków bezpieczeństwa swoim pracownikom, wówczas może zostać ukarana karą grzywny w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

SZKOLENIA BHP

Niestety wielu pracowników nie przestrzega zasad związanych z Bezpieczeństwem i Higieną pracy. Objawia się to często na przykład poprzez:
– bałagan w miejscu pracy,
– próby naprawienia awarii bez odpowiednich narzędzi i kompetencji,
– brak odzieży roboczej, która chroni ciało podczas pracy ze szkodliwymi substancjami.

Takich sytuacji jest niestety coraz więcej. Odpowiednie kary z pewnością mogą przełożyć się na nauczki dla pracowników, jednak bez odpowiedniej wiedzy oraz szkolenia, żadna osoba nie będzie przestrzegać zasad BHP.

Wielu pracodawców zastanawia się często nad tym, kiedy robić szkolenie BHP. W zależności od stażu każdy pracownik, powinien odbywać regularne szkolenia. Szczegółowy termin zależy od rodzaju stanowiska pracy, niemniej jednak coraz częściej pracodawcy decydują się na szkolenia z zasad Bezpieczeństwa i Higieny pracy raz do roku, aby utrwalić i uzupełnić niezbędną wiedzę.

Każdy nowy pracownik, który odbywa szkolenie w danej firmie, powinien zostać przeszkolony na samym początku, przed przystąpieniem do nauki. Przekłada się to również na bezpieczeństwo związane z reakcją kursantów podczas sytuacji awaryjnej, gdy niezbędna jest znajomość całego budynku firmy.

Dodaj komentarz