instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Na czym polega funkcja operacyjna instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z polskimi przepisami prawa właściciele, zarządcy nieruchomości oraz użytkownicy obiektów są w obowiązku stworzyć, wdrożyć i zastosować się do procedur związanych z ochroną przeciwpożarową. Jednym z wymogów tego rodzaju jest przygotowanie IBP – instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Dokument taki jak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego tworzony jest dla obiektów oraz części obiektów takich jak magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej, budynki mieszkalne czy inwentarskie, w których pojawia się zagrożenie wybuchem albo wtedy, gdy ich kubatura brutto jest wyższa niż 1 tysiąc metrów sześciennych.

O czym informuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego https://www.atex137.pl/instrukcje-bezpieczenstwa-pozarowego/ zawiera szereg informacji związanych z ochroną PPOŻ danego budynku w celu zapewnienia jak najlepszego zabezpieczenia w razie wystąpienia zagrożenia pożarowego.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 

Znajdują się w niej między innymi informacje o czynnościach zabezpieczających, kontrolnych, zabezpieczeniach pożarowych, plany budynku oraz ewakuacji, schematy organizacyjne dotyczące zapobiegania pożarom.

Zgodnie z przepisami, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być aktualizowana każdorazowo wtedy, gdy dochodzi do zmian w sposobie użytkowania obiektu czy prowadzonych w nim procesów technologicznych. Aktualizacja powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na 2 lata.

Podstawowe funkcje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego spełnia dwie podstawowe funkcje:

  • Prewencyjną
  • Operacyjną

Funkcja prewencyjna instrukcji bezpieczeństwa pożarowego odnosi się do użytkowników danego obiektu – dzięki temu dokumentowi mogą oni zapoznać się z wymaganiami oraz zasadami postępowania w razie pożaru i dzięki temu zapobiegać również pojawianiu się i rozprzestrzenianiu zagrożenia.

Czym jednak dokładnie jest funkcja operacyjna dla instrukcji bezpieczeństwa pożarowego? Funkcja ta powiązana jest działalnością Państwowej Straży Pożarnej i ma znaczenie w razie konieczności prowadzenia działań gaśniczych i ratowniczych przy pożarach. IBP pozwala wtedy osobie kierującej działaniami na zapoznanie się z konstrukcją danego obiektu czy jego części, lokalizacją hydrantów zewnętrznych i innych urządzeń przeciwpożarowych, wyłączników prądu i gazu. Dzięki instrukcji można także określić liczbę osób przebywających na terenie obiektu oraz ułatwić ich ewakuację.

Dokładne wymogi dotyczące tworzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz inne wymogi PPOŻ zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dodaj komentarz