Optico

W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności gospodarczej nie jest łatwym zadaniem. Należy bacznie obserwować dynamicznie rozwijającą się konkurencję, aby jak najszybciej móc zareagować na zachodzące zmiany i potrzeby otoczenia. Podejmowanie szybkich decyzji zawsze niesie za sobą pewne ryzyko. Dlatego też powstają systemy ułatwiające aktualną analizę danych, które w znaczny sposób minimalizują zagrożenie podjęcie nieodpowiednich kroków.

Zalicza się do nich Optico – aplikacja, która skupia w jednym miejscu najświeższe informacje z różnorodnych źródeł. Stworzona hurtownia danych posiada informacje wstępnie zagregowane i uporządkowane. Optico skierowane jest dla firm, które już posiadają wdrożone pakiety systemów transakcyjnych. Natomiast z kolei one nie posiadają narzędzi, które przetworzyłyby je na użyteczne informację i wiedzę. Z aplikacja tej najczęściej korzystają: zarządy spółek, kadra kierownicza, służby planistyczne i raportujące oraz pracownicy operacyjni. Zaletą systemu jest możliwość korzystania z jednej hurtowni danych równocześnie przez kilkadziesiąt osób. Dzięki przejrzystemu układowi danych łatwo odnaleźć błędy i nieprawidłowości w działaniu organizacji oraz procesach zachodzących w niej. Analizę danych można przeprowadzić na dwa sposoby. W formie liczbowej i formie graficznej, umożliwia to wyróżnienie wąskiej grupy najważniejszych danych, które chcemy regularnie monitorować. Optico umożliwia analizę danych w wymiarze wielowymiarowym i wieloprzekrojowym. Trójwymiarowe wykresy pomagają zanalizowanie zależności pomiędzy wymiarami danych. Równocześnie można dokonać analizy kosztów, ilości i wiele innych miar.

Dzięki zastosowaniu tej aplikacji wzrasta świadomość, zaangażowanie oraz wpływ na koszty, przychody i efektywność pracy całej kadry, zarówno kierowniczej, jak i niższych szczeblu. W systemie wykorzystano komponenty MS Exel, dlatego też  jego obsługa nie powinna sprawić kłopotów nawet początkującym użytkownikom.

Dodaj komentarz