Błędy na fakturze

Księgowość powinna być prowadzona w sposób rzetelny i poprawny, ale bywa że pojawiają się w niej błędy, a najczęściej na fakturach. Należy zaznaczyć, że takiego błędu na fakturze nie można skreślić ani dopisać żadnej uwagi, jedynym sposobem poprawienia takiej faktury jest zrobienie korekty lub noty korygującej.

Fakturę koryguje sprzedawca lub nabywca w zależności po której stronie wystąpił błąd. Jeżeli w treści znajduje się błąd lub też został udzielony rabat, a cena jest wyższa bądź towar czy zaliczka zostają zwrócone to korekta faktury leży po stronie sprzedawcy. W innej sytuacji, gdy błędy wkradły się w dane sprzedawcy, nabywcy lub nazwę towaru lub usługi, datę wystawienia to nabywca ma obowiązek zrobić notę korygującą faktury.

Aby unikać wszelkiego rodzaju błędów należy dokładnie sprawdzić wszystkie dane i nie zapominać o podstawowych rzeczach i zasadach. Jeżeli boimy się że mimo dużej staranności wkradnie się nam błąd, najlepiej w takiej sytuacji skorzystać z programu do faktur, który zminimalizuje ryzyko popełnienia błędów.

W prawidłowo wystawionej fakturze nie powinno zabraknąć następujących danych:
1. Imię i nazwisko lub nazwę firmy wystawcy i nabywcy faktury
2. Adres obydwu podmiotów faktury
3. Numery NIP obydwu stron
4. Datę wystawienia faktury oraz jej numer
5. Nazwę usługi lub sprzedanego towaru
6. Jednostkę miary oraz  ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług
7. Cenę  jednostkową netto czyli bez podatku
8. Wartość netto usługi lub towaru
9. Stawki podatkowe zgodne z obowiązującymi obecnie
10. Sumę wartości netto towaru lub usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu
11. Kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów lub usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
12. Wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu
13. Kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.
14. Termin płatności, a jeżeli dokonano płatności to informacja że zapłacono gotówką

Dodaj komentarz