Efektywne zarządzanie projektami informatycznymi

Aby cele te zostały osiągnięte niezbędna jest prawidłowa koordynacja zadań, które wchodzą w skład poszczególnych etapów. Wymagające pod względem zarządzania są projekty informatyczne. Osoby zaangażowane w ich realizację, zarówno koordynujący zespołami zadaniowymi, jak i wykonujący te zadania, muszą posiadać bardzo szeroką wiedzę z zakresu technologii, aby przygotować produkt odpowiedniej jakości. Ponadto w przypadku projektów informatycznych częstotliwość występowania nieprzewidzianych zdarzeń rzutujących na przebieg działań jest bardzo duża. Dlatego w opracowywanych strategiach zawsze musi być uwzględnione ewentualne ryzyko.

Realizacja projektu zawsze składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich to planowanie niezbędne dla sprecyzowania celów, określenia zasobów i możliwości, a w konsekwencji opracowania optymalnej strategii. Na tym etapie określa się termin zakończenia projektu i produkt końcowy, który musi spełniać oczekiwania zleceniodawcy. Po planowaniu następuje organizacja pracy, na przykład tworzenie zespołów zadaniowych i przypisywanie obowiązków. Osoba zarządzająca projektem może wskazać osoby odpowiedzialne za wykonywanie określonych zadań przez utworzone grupy. Na zasadniczy etap realizacji projektu przypada koordynacja i kontrolowanie, polegające na rozdzielaniu obowiązków i zadań oraz sprawdzaniu efektywności ich wykonywania. W procesie zarządzania projektem bardzo ważna jest komunikacja i prawidłowy przepływ informacji w obrębie struktur projektowych.

Na każdym etapie zarządzania koniecznie należy uwzględnić podstawowe czynniki, jak koszt, czas i jakość, których spełnienie zgodnie z założeniami świadczy o efektywnie zrealizowanym projekcie. W każdym projekcie, a zwłaszcza w projektach informatycznych konieczna jest również ocena wystąpienia ewentualnego ryzyka, które najczęściej pojawia się w przypadku działań długoterminowych. Ponieważ podczas realizacji projektu mogą pojawić się nieprzewidziane zdarzenia, niezbędna jest analiza ryzyka, uwzględniająca sytuacje mogące skutkować zagrożeniem. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka powinna wiązać się z opracowaniem metod pozwalających na uniknięcie zagrożenia lub jego minimalizację.
Częścią procesu zarządzania projektem jest sporządzanie dokumentacji z przebiegu poszczególnych etapów, osiąganych efektów i stopnia ich zgodności z zakładanymi celami, a także występowania ryzyka i jego wpływu na przebieg działań.

Źródło informacji: www.r-management.eu

Dodaj komentarz