Trzy filary emerytalne

Emerytura to specjalne świadczenie pieniężne dla osób starszych, które z racji wieku utraciły prawo do wykonywania pracy zarobkowej. Świadczenie emerytalne przysługuje osobom, które osiągnęły dany wiek produkcyjny oraz przepracowały określony czas i mogą to udokumentować. Obecnie w Polsce wiek emerytalny osiągają kobiety z 60-tym rokiem życia, a mężczyźni kończąc 65 lat. Od 2013 roku ma nastąpić stopniowe wydłużanie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia.

Pierwszy filar zreformowanego systemu emerytalnego opiera się o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a przynależność do niego jest obowiązkowa. Jest on nadzorowany i administrowany przez Państwo, które zabezpiecza wypłaty emerytur dla uczestników I filaru. Świadczenia do ZUS odprowadzane są przez pracodawcę, jak i pracownika na indywidualne konta. Oprócz wypłacania emerytur, rent i zasiłków oraz ewidencjonowania składek, I filar dokonuje transferu składek do funduszy emerytalnych w ramach II filaru (OFE). ZUS podejmuje również decyzje dotyczące Funduszu Rezerw Demograficznych, który ma na celu zabezpieczyć system, w przypadku gdy liczba osób płacących składki będzie niższa od osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.

Każdy ubezpieczony posiada w ZUS swoje indywidualne konto, na którym ewidencjonowane są składki i informacje o danej osobie. Założenie konta następuje na podstawie zgłoszenia od pracodawcy w ciągu 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia.

Do maja 2011 roku wartość składki przekazywanej do ZUS wynosiła 19,52%, z czego 7,3% przekazywane było do drugiego filaru na indywidualny rachunek prowadzony przez Otwarty Fundusz Emerytalny. Obecnie wielkość ta uległa zmianie i do OFE jest odprowadzane jedynie 2,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. Wysokość składki do OFE ma się stopniowo zwiększać i w 2016 roku osiągnąć pułap 3,3%.

Twoja emerytura w ZUS zostanie wyliczona przez podzielenie sumy wszystkich zwaloryzowanych składek przez liczbę miesięcy jaka statystycznie Ci została do końca życia od momentu przejścia na emeryturę.

Drugi filar emerytalny jest świadczeniem również obowiązkowym i powszechnym. Opiera się o tzw. Otwarte Fundusze Emerytalne, na które przekazywane są określone w przepisach składki odprowadzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki znajdujące się w OFE są przez nie inwestowane i pomnażane, a nadzór nad wypłatami z tego tytułu sprawuje Powszechne Towarzystwo Emerytalne.

Do drugiego filaru musi przystąpić każda osoba, która urodziła się po 31 grudnia 1968 roku oraz osoba, za którą była odprowadzana składka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, np.:

  • osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę;
  • osoba pracująca na podstawie umowy zlecenie;
  • osoba odbywająca płatny staż;
  • osoba, która prowadzi działalność gospodarczą;
  • osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych;
  • osoba pobierająca stypendium.

Trzeci filar to indywidualne i nieobowiązkowe oszczędzanie na emeryturę. W tym systemie mamy do dyspozycji Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Trzeci filar ma charakter kapitałowy, a środki gromadzone na indywidualnych kontach użytkowników zarządzane są przez odpowiednie instytucje finansowe do tego uprawnione. Oszczędzanie na emeryturę w III filarze to dobrowolna forma dbania o przyszłość finansów emerytalnych. Zaoszczędzone pieniądze w przypadku np. IKE po spełnieniu odpowiednich warunków są zwolnione z opłat podatkowych od dochodu kapitałowego (19%). Instytucje zajmujące się usługami w zakresie trzeciego filaru emerytalnego to m.in. banki, towarzystwa inwestycyjne, biura maklerskie czy towarzystwa ubezpieczeniowe.

Sprawdź również serwis Prywatnaemerytura.pl

Dodaj komentarz