Sprawozdanie finansowe firmy

Sprawozdanie finansowe z działalności spółki to rzetelny i jasny sposób wykazania sytuacji majątkowej firmy, a obowiązek i zasady jego sporządzania precyzują przepisy ustawy o rachunkowości.

Na początku należy zaznaczyć, że sprawozdanie powinno być opracowane w języku polskim i przedstawiać wartości pieniężne w polskiej walucie. Prawnie określono także termin sporządzenia tego sprawozdania, który wynosi maksymalnie 3 miesiące od dnia bilansowego, co dla firm, w których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oznacza ostatni dzień miesiąca marca. Sprawozdanie sporządzone zgodne z zasadami rachunkowości powinno obowiązkowo obejmować rachunek zysków i strat, czyli zestawienie źródeł przychodów i ponoszonych kosztów działalności oraz bilans (stan aktywów i pasywów). Natomiast tylko niektóre podmioty gospodarcze wymienione w ustawie muszą przedstawić też zestawienie zmian w funduszu własnym oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych z działalności finansowej, operacyjnej i inwestycyjnej. Pozwala to wykazać ogólny wynik finansowy firmy, jej sytuację gospodarczą oraz stan majątkowy w przypadku współwłasności.

Zwykle za przygotowanie sprawozdania finansowego firmy odpowiada biuro rachunkowe. Rzeszów, Kraków, czy inne nawet niewielkie miasta mają wiele profesjonalnych, licencjonowanych jednostek tego typu. Sprawozdanie jest podpisywane zarówno przez osobę odpowiedzialną za jego sporządzenie, jak i przez kierownika firmy (jeśli jest nim organ wieloosobowy to podpisuje je cały jego skład), który przedstawia sprawozdanie właściwym organom do zatwierdzenia (np. walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy). Oczywiście na kierowniku spoczywa też obowiązek prezentacji sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym oraz przedłożenie go w  urzędzie skarbowym.

[Modyfikacja 28.10.2019]
Według najnowszych zmian sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik firmy, której to sprawozdanie dotyczy. Zatwierdzenie dokumentów powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast później w terminie do 10 dni od zatwierdzenia powinien zostać złożony do Urzędu Skarbowego odpowiedni raport. Powinien on również trafić do sądu rejonowego w celu uzupełnienia wpisu w KRS – to nie powinno przekroczyć terminu 15 dni od sporządzenia sprawozdania.

Prawidłowo sporządzone sprawozdanie przedstawia rzeczywisty stan finansowy firmy, odzwierciedlając wszelkie zdarzenia gospodarcze oraz sytuację majątkową spółki.

Dodaj komentarz