Europeizacja polskiej konstytucji

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE) w 2004 roku miało ogromne znaczenie nie tylko ze względów społecznych, ekonomicznych czy gospodarczych, ale również pod kątem prawnym. Rewolucja systemu prawnego po akcesji Polski do UE doprowadziła do pojawienia się kilku problemów natury prawnej, z którymi nasze państwo musiało sobie poradzić.

Ustawa zasadnicza dostosowana do procesu integracyjnego

Konstytucja RP z 1997 roku była przygotowana pod kątem prawnym do integracji z państwami Wspólnoty. Mowa tu o art. 90 i art. 91 ust. 3 ustawy zasadniczej. Treść art. 90 konstytucji mówi, że Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach (ust. 1) https://student.profinfo.pl/karta-produktu/polskie-prawo-konstytucyjne-zarys-wykladu,59040.html. Z kolei art. 91 ust. 3 konstytucji mówi, że prawo stanowione przez organizacje międzynarodową jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z polskimi ustawami.

Istotne pytania

Po wstąpieniu Polski do struktur UE pojawiły się istotne pytania odnośnie konkretnych spraw regulowanych dotychczas przez Konstytucję RP. Po pierwsze, jaki jest stosunek ustawy zasadniczej Polski z uwagi na szczególny status UE, uważanej nie za organizację międzynarodową, lecz ponadnarodową? Po drugie, jakie są relacje pomiędzy Konstytucją RP a prawem materialnym UE w kwestii m.in. ekstradycji, prawa wyborczego czy tez emisji pieniądza? Po trzecie, jaka jest klasyfikacja źródeł prawa polskiego po wstąpienia do UE? Po czwarte, co z suwerennością Polski po dołączeniu do Wspólnoty?

Kosmetyczne zmiany

Wstąpienie Polski do UE i jej uczestnictwo w europejskim systemie konstytucyjnym w dużym stopniu wpłynęło na pełnienie przez polski parlament dotychczasowych funkcji. Pomimo tego, że inicjatywa ustawodawcza nadal w dużym stopniu należy do polskich podmiotów konstytucyjnych, to rzeczywisty proces ustawodawczy pochodzi od podmiotów zewnętrznych. Polska konstytucja, siłą rzeczy, uległa swoistej europeizacji pod względem interpretowania pewnych zasad konstytucyjnych. Naturalnym było również stworzenie nowych definicji odnośnie kompetencji oraz funkcji organów władzy państwowej zgodnych z nomenklaturą UE. Jednak w znacznej części ustawa zasadnicza nie uległa większym zmianom w porównaniu ze stanem sprzed wejścia Polski do struktur UE.

Dodaj komentarz